مورخ:[1393-10-10 14:09:01]
»من حجاب را دوست دارم
»حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

 من حجاب را دوست دارم

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

 

 

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

 

 

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

 

 

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

 

دخترک رو به من کرد و گفت :

واقعا آقا ؟!

گفتم: ببخشید چی واقعا ؟!

گفت: واقعا شما بچه مذهبیها از دخترای چادر به سر بیشتر از ما خوشتون میاد !

گفتم: بله

گفت: اگه آره، پس چرا پسرایی که از ما ها خوششون میاد از کنار ما که میگذرند محو ما میشن، ولی همین خود تو و امثال تو از چند متری یه دختر چادری که رد میشید فقط سر پایین میندازید و رد میشید !

گفتم: آره راست میگی ، سر پایین انداختن کمه !

گفت: کمه ؟ ببخشید متوجه نمیشم ؟

گفتم: برای تعظیم مقابل حجاب حضرت زهرا(س) سر پایین انداختن کم است باید زانو زد.

♥چادر حجاب اختیاری من است